TeknoMektep
Whatsapp Müşteri Hizmetleri
Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR VE SATILAN ÜRÜN


MADDE 1.1 SATICI BİLGİLERİ


Unvanı: TEKNO MEKTEP BİLİŞİM YAZILIM EĞİTİM YAYIN VE ARGE TİCARET LTD.ŞTİ (“SATICI”)

MERSİS No: 0836082143100001

Adres: Üniversiteler Mah. SARIGÜL SK. NO:37/1 İÇ KAPI NO:3 TEKNOKENT AVCILAR-İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefon: (Müşteri Hizmetleri): 0850 885 03 34

Web Adresi: www.teknomektep.com


MADDE 1.2 ALICI:


Adı / Soyadı / Unvanı: Nihai Tüketici (“ALICI”)


MADDE 1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ


ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen bir eğitim destek hizmeti niteliğindeki dijital içerik ile alıcının www.teknomektep.com internet sayfası üzerinden seçeceği bir ya da birden fazla basılı materyalden oluşan seti (“Ürün”) satın almıştır. Bu Ürün, yarım eğitim dönemi lisans süreli bir set olup Ürün kapsamındaki dijital içeriğe satın alınma tarihinden {%date%} tarihine kadar Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nde belirtilen kullanım lisansı süresince erişilebilir. Ürün, {%prdName%} Setini kapsar. Ürün’ün diğer özellikleri ve kullanım koşulları "www.teknomektep.com" web sitesinde yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda detaylı olarak belirtilmiştir.


MADDE 2: KONU


İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI'nın SATICI’ya ait www.teknomektep.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme'de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 1.3'te belirtilen, Ürün’ün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Ürün’e ilişkin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ALICI adına gönderilecek Ürün’ün bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.


MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ


İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme'nin bir nüshası ALICI’nın mail adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.


MADDE 4: ÜRÜNÜN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ


ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; (i) Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyarak onaylamasını, (ii) Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamasını, (iii) Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanmış sayılır. Bu suretle Ürün, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen süre, zaman ve şartlarla ALICI'nın veya ALICI’nın bildirdiği Ürün’den faydalanacak kişinin (“Kullanıcı”) internet erişimine açılacak ve bu anda Ürün ALICI'ya teslim edilmiş olacaktır. 

ALICI, Kullanıcı’ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı Kullanıcı’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, Kullanıcı’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu cihetle her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

Ürün’ün içeriği, erişime açılış tarihi üniversite sınav sistemindeki gelişmelere, ve müfredat değişikliklerine göre ALICI’yı mağdur etmeyecek koşullarda değişebilir.

Satın alınan Ürün’ün özelliğine göre, Ön Bilgilendirme Formu’nda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşme’ye ve Ön Bilgilendirme Formu’na uygun olarak ifa edilecektir.


MADDE 5: ALICININ BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ


ALICI, madde 1.3'te belirtilen satın almış olduğu Ürün’ü satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir. ALICI, söz konusu Ürün’ü satın alarak Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı Ürün’ü tüm mevzuata, işbu Sözleşme’ye, Ön Bilgilendirme Formu’na ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, Ürün’ü kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlamalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder. ALICI’nın işbu Sözleşme yahut Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere aykırı davranması halinde SATICI’nın işbu Sözleşme’yi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni feshetme, ALICI’ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve ALICI’nın dijital erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı saklıdır.


MADDE 6: SATICININ BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ


SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ya ait mobil veya masaüstü cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.

SATICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında sağladığı Ürün’den 1 yıllık lisans süresi boyunca toplam 365 gün yararlanmanın sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ürün'de yer alan dijital içeriklerin müfredat değişikliği vb. sebeplerden dolayı değiştirilmesi, güncellenmesi ve içeriklerin iyileştirilmesi amaçlarıyla 1 yıl içerisinde ALICI’ya sağlanan 365 günlük toplam kullanım lisansı süresi haricindeki günlerde ALICI’nın dijital içeriklere erişememesi, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir.

SATICI, Ürün’ün sunumunun kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, Sözleşme'nin ifasının imkânsız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI'ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu Ürün ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri www.teknomektep.com resmî web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI'lara duyurmakla yükümlüdür.

Dijital içerikler; yazılım geliştirme, müfredatın güncellenmesi ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. SATICI, dijital içeriklerin haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak erişime açık olduğunu ALICI'ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.


SATICI;


a) İşbu Sözleşme’nin kurulduğu günden 365 gün süresince kullanılabilecek olan, Kullanım lisansını sağlayacak ve bu kullanım lisansı süresinde dijital içerikleri ALICI’nın kullanımına açık tutacaktır


b) SATICI, Kullanıcı tarafından çözülen testlerin sonuçlarını değerlendirmek suretiyle Kullanıcı’nın başarı seviyesini dönem dönem tespit edecek, raporlarını Kullanıcı’ya ve talep halinde velisine bildirilecektir.


SATICI yalnızca işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formunda bilgileri yer alan ürünleri ALICI’ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI/Kullanıcı’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Ürün’ün etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları ALICI'nın sorumluluğunda olup, Ürün’ün ALICI’nın sübjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.


SATICI, Ürün ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, Ürün’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.


SATICI, Ürün ile sunulan her türlü dijital içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri müfredat ile uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.


MADDE 7: ÜRÜNÜN BEDELİ, ÖDENMESİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ


İşbu Sözleşme, akdedildiği tarihten itibaren {%date%} tarihine kadar geçerlidir. Ürün bedeli peşin olarak {%prdTotal%} ’dir ("Ürün Bedeli"). Tereddüde mahal vermemek üzere, Ürün bir bütün olup Ürün Bedeli bölünemez.


Ürün Bedeli’ne tüm vergiler dâhildir. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:


1. Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ürün Bedeli’nin SATICI’nın www.teknomektep.com web sayfası üzerinde yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir.


2. Kredi Kartı ile Ödeme: www.teknomektep.com web sayfası üzerinde yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, Ürün Bedeli yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. ALICI tarafından taksitli ödeme yönteminin seçilmesi halinde ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün Bedeli üzerinden uygulanacak vade farkı ALICI’ya yansıtılabilir. Bu vade farkı bedeline ilişkin SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup bu durum tamamen ALICI ile ödeme sağlayıcı kuruluş arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanmaktadır.


MADDE 8: CAYMA HAKKI


Ürün kapsamında dijital içerik bulunduğundan dijital içeriğe erişim imkânı sağlandığı andan itibaren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15/ğ Maddesi uyarınca ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.


Dijital içeriğe erişim sağlanmadan önce v ALICI tarafından Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Şüpheye mahal vermemek üzere, Ürün, dijital içerikten oluşan bir Ürün olup dijital içeriğe erişim sağlanması ile ifa gerçekleşmiş sayılacak ve ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.


MADDE 9: TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER - KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI


ALICI, SATICI tarafından kendisine ticari ileti gönderilmesine dair izin vermediği takdirde kendisine ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir. Ancak SATICI, Ürün’e ilişkin ödeme vb. kapsamında ALICI’ya yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’nın izni olmaksızın yapabilir.


ALICI, ticari ileti gönderilmesine onay verdikten sonra, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin işbu Sözleşme’de yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerinizi ve diğer bilgilerinizi Satıcı, güvenliğinizi ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. Ürün’ün kişiye özel hizmet verebilmesi için üyelik kaydı sırasında T.C Kimlik Numarası, Ad-Soyad, Açık Adres, Telefon, E-mail bilgilerinizin alınması gereklidir. Bu bilgiler olmadan dijital içeriğe erişim sağlamanız mümkün değildir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.teknomektep.com/kisisel-verilerin-korunmasi linkinden ulaşabilirsiniz.


MADDE 10: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ


İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin 7. Maddesinde belirtilen tarihte kendiliğinden sona erer.


SATICI, ALICI'nın iş bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde ALICI, SATICI’dan hiçbir bedel talep edemez.


Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen kendi kararı ile işbu Sözleşme konusu Ürün’ü ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir. Bu durumda, fesih tarihinden 7. Maddede belirtilen tarihe kadar olan süre Sözleşme’nin toplam süresine bölünerek bulunacak oran ile Ürün Bedeli çarpışmak suretiyle elde edilecek bedel ALICI'ya iade edilir. ALICI'nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.


MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME


İşbu Sözleşme’den doğan veya işbu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıkarda ALICI, ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.


MADDE 12: YÜRÜRLÜK


İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.


İşbu Sözleşme’den doğan veya Sözleşme ile ilgili olan tüm uyuşmazlıkların esasına Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler. 


İşbu Sözleşme’nin bir örneği, 1.2. Maddede yer alan e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.